Welcome to Sdružení ONLINE zábavy

Hledat   v  

  Vytvoř účetDomů | Vložit příspěvek | Tvůj účet | Obsah | Témata | Top 10  

Navigace
· Domů
· Ankety
· Archiv článků
· Diskuze SOZ
· Downloads
· Hledat
· NWN server status
· NWN2 server status
· Obsah
· Slovníček pojmů
· Statistiky
· Témata
· Webové odkazy

Obsah
NWN obecně
NWN World Building
Průvodce PW NWN
SOZ
SOZ Forum

NWN světy
Arkhalia
Demona
Dragon Hammer
Equilibrie
Gwain Tharr
Ilandria2
Kandelábrie1
Kandelábrie2
Mystake
Sferie
Thalie

NWN fora
Arkhalia
BG TSCC
Demona
Demona2
Dragon Hammer
Equilibrie
GamePark
Ilandria2
Kandelábrie1
Kandelábrie2
NWN 1
NWN 2
Thalie

NWN stránky
Čeština do NWN1
Bioware
BioWare Social Network
NWN GamePark
NWN Lexicon
NWN Speciál
NWN Vault (IGN)
NWN Vault (Nový)
NWN Wikipedia
NWN2 CZ překlad
NWN2 Blog
NWN2 scripting
NWN2 Toolset Guide
NWN2 Toolset manuál
Seznam NWN serverů
NWNWiki
NWN2Wiki

Subdomeny
Demona
DragonHammer
Gwain Tharr
NWNWiki

D&D stránky
D20 v kostce
Překladový klíč
WotC

Herní weby
Bonusweb.cz
Doupě.cz
gamerzines.com
mmogames.cz
mmorpg.com
mmorpgtoplist.com

  
Stanovy sdružení

Čl. 1
Název a sídlo
1. název sdružení: Sdružení ONLINE zábavy, ve zkratce SOZ dále jen sdružení.
2. sídlo sdružení: Jindřich Kopecký, Michnova 1620, 149 00, Praha 4.

Čl. 2
Charakter sdružení
Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

Čl. 3
Činnost sdružení
1. Základními cíli sdružení jsou zejména:
a. Provozování internetových herních serverů pro ONLINE hry vlastněných sdružením.
b. Provozování a administrace internetových domén vlastněných sdružením.
c. Poskytovat poradenské a konzultační služby v oblasti ONLINE zábavy.
d. Podpora prosazování širší účasti veřejnosti v hraní on-line her.
e. Podpora propagace a prosazování principů občanské společnosti.
f. Podpora rozvoje a využívání internetu a informačních technologií.
g. Podpora šíření vzdělanosti, kultury a poznání.
h. Rozšiřovat aplikace nejmodernějších informačních technologií.
i. Získávání dotací, grantů a sponzorských příspěvků za účelem financování sdružení a jeho projektů.
j. Spolupráce se subjekty, které sledují slučitelné cíle.

Čl. 4
Členství ve sdružení
1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 18 let. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí sdružení. O přijetí rozhoduje výbor na svém nejbližším jednání.
2.Člen sdružení má právo:
a. Účastnit se jednání členské schůze.
b. Volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů.
c. Předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení.
d. Hlasovat o návrzích a podílet se tak na jejich schvalování.
e. Podílet se na praktické činnosti sdružení.
3. Člen sdružení má povinnost:
a. Dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení.
b. Aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení.
c. Účastnit se jednání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce
4. Členství ve sdružení zaniká:
a. Doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje ze sdružení.
b. Úmrtím člena sdružení.
c. Zánikem sdružení.
d. Vyloučením člena sdružení výborem v případě, že porušuje stanovy sdružení nebo neplatí příspěvky.
5. Členská schůze může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.
6. Při vystoupení člena ze sdružení nevzniká členovi nárok na hmotné a finanční vyrovnání.

Čl. 5
Orgány sdružení
Strukturu sdružení tvoří:
a. členská schůze
b. výbor

A. Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně, aby
a. schválila stanovy sdružení a změny těchto stanov
b. zvolila výbor, případně je odvolala, dále zvolila předsedu výboru a případně další funkce na dobu určitou.
c. schválila rozpočet sdružení předkládaný výborem
d. schválila zprávu o činnosti sdružení předkládanou výborem a účetní závěrku za předešlý rok
e. určila koncepci sdružení a jeho cíle na příští období
f. zvolila čestné členy sdružení
g. rozhodla o zániku sdružení.
2. Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor sdružení. Výbor je povinen do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá minimálně jedna třetina členů sdružení. Stanovy sdružení lze měnit minimálně dvoutřetinovou většinou všech členů.

B. Výbor
1. Výbor je výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze.
2. Výbor sdružení má 3 členy, které volí členská schůze.

Čl. 6
Územní jednotky sdružení
Sdružení nezřizuje žádné územní jednotky s právní subjektivitou.

Čl. 7
Jednání jménem sdružení
Jménem sdružení jedná jeho výbor, případně výborem písemně zmocněný člen sdružení. Každý člen výboru je oprávněn jednat jménem sdružení samostatně.

Čl. 8
Hospodaření sdružení
1. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.
2. K zajištění běžného hospodaření , k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 10.000,- Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje výbor z členů sdružení pokladníka.
3. Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, jsou-li stanoveny, dary , dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení. Dále k zajištění účelu, pro který bylo sdružení zřízeno, může vyvíjet podnikatelské činnosti.
4. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.

Čl. 9
Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy sdružení.

Copyright © by Sdružení ONLINE zábavy Všechna práva vyhrazena.

Publikováno: 2005-12-17 (1130 čtenářů)

[ Zpět ]
Copyright © Sdružení Online zábavy, Všechna práva vyhrazena
Můžete šířit naše zprávy pomocí tohoto souboru backend.php
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.07 sekund